Voorwaarden

Tenzij de overeenkomst is vrijgesteld van het herroepingsrecht, kan de koper de aankoop van de goederen betwisten op grond van de wet op de herroeping.

De koper moet de verkoper binnen 14 dagen na het begin van de termijn in kennis stellen van het gebruik van het herroepingsrecht. De termijn omvat alle kalenderdagen. Indien de termijn eindigt op een zaterdag, feestdag of bankfeestdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de kennisgeving vóór het verstrijken van de termijn is verzonden. Op de koper rust de bewijslast dat het recht van bezwaar is uitgeoefend en de kennisgeving dient derhalve schriftelijk te geschieden (bezwaarformulier, e-mail of brief).

De bezwaartermijn begint te lopen:

De verjaringstermijn wordt verlengd tot 12 maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke verjaringstermijn indien de verkoper niet vóór het sluiten van de overeenkomst het bestaan van een recht van bezwaar en een standaardverklaring van bezwaar kenbaar maakt. Hetzelfde geldt wanneer informatie over de voorwaarden, de termijnen en de procedure voor de uitoefening van het recht van beroep ontbreekt. Indien de handelaar de informatie tijdens deze 12 maanden verstrekt, verstrijkt de termijn voor het instellen van beroep nog 14 dagen na de dag waarop de koper de informatie heeft ontvangen.

Retour

Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht moeten de goederen onverwijld en binnen 14 dagen na de kennisgeving van gebruikmaking van het herroepingsrecht aan de verkoper worden teruggezonden. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij anders overeengekomen of tenzij de verkoper heeft geweigerd de koper mee te delen dat hij de kosten van terugzending voor zijn rekening neemt. De verkoper mag geen vergoeding vaststellen voor het gebruik van het herroepingsrecht door de koper.

De koper mag de goederen op een behoorlijke manier uitproberen of testen om de aard, de kenmerken en het functioneren ervan vast te stellen, zonder het herroepingsrecht te verliezen. Indien het beproeven of testen van de goederen verder gaat dan redelijk en noodzakelijk is, kan de koper aansprakelijk zijn voor de verminderde waarde van de goederen.

De verkoper is verplicht de koopprijs onverwijld aan de koper terug te betalen, en wel binnen 14 dagen nadat de verkoper in kennis is gesteld van de beslissing van de koper om het herroepingsrecht uit te oefenen. De verkoper heeft het recht de betaling in te houden totdat hij de goederen van de koper heeft ontvangen of totdat de koper het bewijs heeft geleverd dat de goederen zijn teruggezonden.

Uitzondering op het herroepingsrecht

Onze digitale Nortrip-gids wordt beschouwd als "digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd". Volgens de Annuleringswet §22, letter n heeft u dus niet het recht om gebruik te maken van het herroepingsrecht om spijt te krijgen van de aankoop van de digitale Nortrip-gids.

Wij streven er echter naar onze klanten tevreden te stellen. Heeft u een klacht over uw aankoop, neem dan contact met ons op.

Bij aankoop van de fysieke Nortrip-gids is toegang tot de digitale Nortrip-gids inbegrepen. In dit geval geldt het recht van beroep en is de beroepstermijn 14 dagen vanaf de dag dat u de Nortrip-gids in fysiek bezit heeft ontvangen.

De Herroepingswet is niet van toepassing op bedrijven.